magito@magito.pl"/>

Niemiecki dla opiekunek

/ Kursy

Kursy i szkolenia proBetreuung są organizowane w odpowiedzi na chęć podnoszenia swoich kwalifikacji. Zależy nam aby Opiekunowie mogli swobodnie porozumiewać się zarówno z podopiecznym jak i z rodziną podopiecznego. Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności. Poniżej udostępniamy pięć początkowych lekcji. Chcąc skorzystać z pozostałych materiałów zachęcamy do kontaktu z nami w celu ich otrzymania.

Skrzystaj z kursu języka niemieckiego i zapisz się już dziś.

Część 1 

- Guten Morgen. Ich heiße Zofia. Ich komme aus Polen. [Guten Morgen. Iś hajze Zofia. Iś komme aus Polen.] Dzień dobry. Nazywam się Zofia. Pochodzę z Polski. 
- Guten Morgen. Ich heiße Jens. Ich bin der Sohn von Frau Braun. Ich bringe Sie heim. Wie war Ihre Reise? [Guten Morgen. Iś hajze Jens. Iś bin der Zon von Frał Brałn. Iś bringe Zi hajm. Wi war Ire Rajze?] Dzień dobry. Nazywam się Jens. Jestem synem pani Braun. Zawiozę Panią do domu. Jak minęła Pani podróż?

Część 2

- Danke, gut. Ich hatte Angst, dass der Bus sich verspätet. [Danke, gut. Iś hate Angst, das der Bus zyś verszpejtet.] Dziękuję, dobrze. Obawiałam się, że autobus będzie miał opóźnienie. 
- Und wie lange hat Ihre Reise gedauert? [Und wi lange hat Ire Rajze gedałert?] A jak długo trwała podróż? 
- Fast 11 Stunden. Von Olsztyn bis Bremen sind es fast 1000 Kilometer. [Fast elf Sztunden. Fon Olsztyn bis Bremen zind es fast tauzent Kilometa.] Prawie 11 godzin. Z Olsztyna do Bremen jest prawie 1000 km.

Część 3

- Haben Sie Erfahrung in der Seniorenpflege? [Haben Zi Erfarung in der SeniorenPflejge?] Ma Pani doświadczenie w opiece nad osobami starszymi? 
- Ja, ich habe schon Erfahrung als Seniorenbetreuerin, weil ich mich um mein Vater gekümmert habe. [Ja, iś habe szon Erfarung als Seniorenbetrojerin, wajl iś miś um majn Fata gekumert habe.] 
Mam już doświadczenie jako opiekunka osób starszych, ponieważ opiekowałam się swoim tatą. 
- Ich verstehe. [Iś ferszteje.] Rozumiem.

Część 4

- Sie sind sicher müde. Ich habe mein Auto hinter dem Bahnhof geparkt. Das sind nur fünf Minuten zu Fuß. [Zi zind zysia mude. Iś habe majn Auto hinta dejm Banhof geparkt. Das zind nua fynf Minuten cu Fus.] Pewnie jest Pani zmęczona. Moje auto zaparkowałem za dworcem, to tylko pięć minut pieszo. 
- Ich hole nur meinen Koffer aus dem Bus und dann können wir gehen. [Iś hole nua majnen Koffa ałs dem Bus und dan kynen wir gejen.] Wezmę tylko walizkę z autobusu i później możemy iść. 
- Ich helfe Ihnen, der Koffer ist sicher schwer. [Iś helfe inen, der Koffa yst zysia szwea.] Pomogę Pani, walizka jest zapewne ciężka. 
- Danke schön. [Danke.szyn] Dziękuję ślicznie.

Część 5

- Die Fahrt bis zu meiner Mutter dauert circa 10 Minuten. Morgen komme ich noch mal vorbei und zeige Ihnen alles. [Di Fart bis zu majner Muta dałert cirka cejn Minuten. Morgen kome iś noch mal forbaj und cajge inen alles.] Droga do domu mojej mamy zajmie nam 10 minut. Jutro przyjadę do Pani i pokażę Pani wszystko. 
- Danke [Danke] Dziękuję.

Część 6

- Guten Morgen. Wie heißen Sie? [Guten Morgen. Wi hajsen Zi?] Dzień dobry. Jak się Pani nazywa? 
- Guten Morgen. Ich heiße Zofia. [Guten Morgen. Iś hajze Zofia.] Dzień dobry. Nazywam się Zofia. 
- Wie alt sind Sie? [Wi alt zind Zi?] Ile ma Pani lat? 
- Ich bin 55 Jahre alt. [Iś bin fynfundfynfcyś Jare alt.] Mam 55 lat. 
- Und wo wohnen Sie? [Und wo wonen Zi?] I gdzie Pani mieszka? 
- Ich wohne in Olsztyn. Das ist eine Stadt im Nord von Polen. [Iś wone in Olsztyn. Das yst ajne Sztad im Nord von Polen.] Mieszkam w Olsztynie. To miasto na północy Polski. 
- Haben Sie Kinder? [Haben Zi Kinda?] Ma Pani dzieci? 
- Ja, aber meine Kinder sind schon erwachsen. Mein Sohn studiert Turismus und meine Tochter ist bereits verheiratet. [Ja, aba majne Kinda zind szon erwaksen. Majn Zon sztudirt Turizmus und majne Tochta yst berajc ferhajratet.] Tak, ale moje dzieci są już dorosłe. Syn studiuje turystykę a moja córka jest mężatką. 
- Also haben Sie Enkelkinder? [Alzo haben Zi Enkelkinda?] Więc ma Pani wnuki? 
- Leider noch nicht. [Lajda noch nyśt.] Niestety jeszcze nie.

Część 7

- Sind Sie zum ersten Mal in Deutschland? [Zind zi cum ersten Mal in Dojczland?] Jest Pani pierwszy raz w Niemczech? 
- Ja, das ist mein erste Mal in Deutschland. [Ja, das yst majn erste Mal in Dojczland.] Tak, to jest mój pierwszy raz w Niemczech.

 

Słowniczek

der Wortschatz [der Wortszac] słownictwo:

zum ersten Mal [cum ersten Mal] pierwszy raz 
Angst haben [Angst haben] obawiać się 
die Stadt zeigen [die Sztad cajgen] pokazywać 
den Koffer bringen [dejn Kofa bringen] przynieść walizkę 
erwachsen sein [erwaksen zajn] być dorosłym 
verstehen [fersztejen] rozumieć 
studieren [sztudiren] studiować

 

die Stadt&das Verkehrsmittel [di Sztad und das Ferkersmitel] miasto i środek komunikacji:

das Auto [das Auto] / der Wagen [der Wagen] samochód 
der Zug [der Cug] pociąg 
zu Fuββ [cu Fus] pieszo 
die Straβenbahn [di Sztrasenban] tramwaj 
der Bus [der Bus] autobus 
die Straβe [di Sztrase] ulica 
der Bahnhof [der Banhof] dworzec

 

die Familie [di Familie] rodzina:

die Mutter [di Muta] mama 
der Vater [der Fata] tata 
die Oma [di Oma] babcia 
der Opa [der Opa] dziadek 
der Sohn [der Zon] syn 
die Tochter [di Tohter] córka 
die Kinder [di Kinda] dzieci 
die Enkelkinder [di Enkelkinda] wnuki

 

die Freizeit [di Frajcajt] wolny czas:

Rad fahren [Rad faren] jeździć na rowerze 
Bücher lesen [Busia lejzen] czytać książki 
reisen [rajzen] podróżować 
die Reise [di Rajze] podróż

 

Vorstellung [Forsztellung] przedstawianie się:

Wie heiβen Sie?[ Wi hajsen Zi?] – Jak się Pani nazywa? Ich heiβe… [Iś hajze]Nazywam się… 
Wie alt sind Sie? [Wi alt zind Zi?] Ile ma Pani lat? 
Wo wohnen Sie? [Wo wonen Zi?] – Gdzie Pani mieszka? Ich wohne in… [Iś wonne in]Mieszkam w… 
Woher kommen Sie? [Wohea komen Zi?] – Skąd Pani pochodzi? Ich komme aus… [Iś kome ałs] 
Pochodzę z…

 

Begrüβung [Begrusung] pozdrawianie:

Guten Morgen [Guten Morgen] – dzień dobry (do południa) Guten Tag[Guten Tag] dzień dobry (po południu) 
auf Wiedersehen [ałfwiderzejen] do widzenia 
Tschüss [czus] cześć (na pożegnanie) 
Hallo [Halo] cześć (na powitanie) 
Guten Morgen [Guten Morgen] dzień dobry (do południa) 
Guten Tag [Guten Tag] dzień dobry (po południu) 
auf Wiedersehen [ałfwiderzejen] do widzenia 
Tschüss [czus] cześć (na pożegnanie) 
Hallo [Halo] cześć (na powitanie )

 

die Pflege [di Pflejge] opieka:

betreuen [betrojen] opiekować się 
sich kümmern [zyś kumern] troszczyć się 
die Erfahrung [di Erfarunk] doświadczenie 
machen [machen] robić 
arbeiten/tätig sein [arbajten/tetyś zajn] pracować 
sich beschäftigen [zyś beszeftigen] zajmować się die Seniorenbetreuerin [di Seniorenbetrojerin] opiekunka osób starszych 
der Aufenthalt in Deutschland [der Ałfenthalt in Dojczland] pobyt w Niemczech helfen [helfen] pomagać der Rollstuhl [der Rolsztul] wózek inwalidzki

 

der Familienstand [der Familiensztand] stan cywilny:

verheiratet [ferhajratet] żonaty/zamężna 
die Witwe [di Witfe] wdowa 
der Witwer [der Witfer] wdowiec 
geschieden [gesziden] rozwiedziona

[PDF] Lekcja 1 - Pierwsze spotkanie z rodziną podopiecznego

Część 1

- Guten Morgen, Frau Braun. [Guten Morgen, Frał Brałn.] Dzień dobry, Pani Braun. 
- Guten Morgen. [Guten Morgen.] Dzień dobry. 
- Wie fühlen Sie sich heute? [Wi fylen Zi zyś hojte?] Jak się Pani dzisiaj czuje? 
- Heute ist alles in Ordnung, ich bin nur ein bisschen hungrig. [Hojte yst ales in Ordnung, iś byn nuła ajn bissien hungryś.] Wszystko dziś w porządku, jestem tylko trochę głodna. 
- Ich bereite Ihnen gleich das Frühstück zu und jetzt wechsle ich Ihre Pampers und helfe Ihnen beim Waschen. [Iś berajte Inen glajś das Frysztyk cu und ject weksle iś Ire Pampers und helfe Inen bajm Waszen.] Przygotuję Pani za moment śniadanie, a teraz zmienię Pani pampersa i pomogę Pani przy kąpieli. 
- Danke! Könnten Sie mir bitte meine Zahnprothese geben? [Danke! Kynten Zi mija byte majne Canproteze gejben?] Dziękuję! Mogłaby mi Pani podać moją protezę zębową? 
- Ja, bitte, ich habe sie gerade geputzt. Bitte, hier liegt Ihr Bademantel. Ich helfe Ihnen aufzustehen [Ja, byte, iś habe zi gerade gepuct. Byte, hija ligt Ir Bademantel. Iś helfe Inen ałfcusztejen.] Tak, proszę, właśnie ją wyczyściłam. Proszę, tutaj leży Pani szlafrok. Pomogę Pani wstać.

Część 2

- Frau Braun, benutzen Sie eine Körperlotion nach dem Duschen? [Frał Brałn,benucen Zi ajne Kyrperlołszyn nach dem Duszen?] Pani Braun, używa Pani balsamu do ciała po prysznicu? 
- Nein, aber bitte holen Sie die Gesichtscreme heraus. [Najn, aba byte holen Zi die Gezyśtskreme herałs.] Nie ale proszę przynieść krem do twarzy. 
- Bitte schön. [Byte szyn.] Proszę bardzo.

Część 3

- Was möchten Sie heute anziehen? [Was myśten Zi hojte ancijen?] Co chciałaby Pani dzisiaj ubrać? 
- Ich habe heute Lust, meine Lieblingsbluse anzuziehen. [Iś habe hojte Lust, majne Liblingsbluze ancucijen.] Mam dzisiaj ochotę założyć moją ulubioną bluzkę. 
- Es wäre besser, wenn Sie heute etwas Wärmeres tragen. Ich suche nach Ihrem Pullover im Schrank. [Es wejre besa, wen Zi hojte etwas Wermeres tragen. Iś zuche nach Irem Pulowa im Szrank.] Byłoby lepiej, gdyby dziś założyła Pani coś ciepłego. Poszukam w szafie Pani swetra. 
- Diese Bluse ist aber warm. [Dizes Bluze yst aba warm.] Ale ta bluza jest ciepła. 
- Es tut mir leid. Wir gehen heute spazieren und der Pullover ist viel bequemer. [Es tut mija lajd. Wija gejen hojte szpaciren und der Pulowa yst fil bekfema.] Przykro mi. Idziemy dzisiaj na spacer i sweter jest o wiele wygodniejszy. 
- Gut. [Gut.] Dobrze. 
- Ihre Fingernägel sind zu lang. Ich schneide sie Ihnen ab. [Ire Fingernegel zind cu lang. Iś sznajde zi Inen ab.] Pani paznokcie u rąk są za długie. Obetnę je Pani. 
- Danke, es ist wirklich an der Zeit. [Danke, es yst wirkliś an der Cajt.] Dziękuję, już najwyższy czas.

Część 4

- Ich habe Knieschmerzen! [Iś habe Kniszmercen!] Bolą mnie kolana!
- Ich reibe Ihren Knie mit einer Salbe ein und helfe Ihnen sich hinzulegen. Sie sollten sich jetzt ein bisschen ausruhen und ein Nickerchen machen. [Iś rajbe Iren Kni myt ajner Zalbe ajn und helfe Inen zyś hinculegen. Zi zolten ject zyś ajn byssien ałsrułen und ajn Nikersien machen.] Posmaruję Pani kolana maścią i pomogę się Pani położyć. Powinna Pani teraz trochę odpocząć i zrobić sobie drzemkę.
- Danke sehr. [Danke zea.] Dziękuję bardzo.

Część 5

- Hallo! Haben Sie gut geschlafen? [Hallo! Haben Zi gut geszlafen?] Dzień dobry! Dobrze Pani spała? 
- Danke, ich bin gut ausgeschlafen .Ich fühle mich gut aber mein Kopf tut mir weh. [Danke, iś byn gut ausgeszlafen. Iś fyle miś gut aba majn Kopf tut mija we.] Dziękuję, wyspałam się. Czuję się dobrze ale boli mnie głowa. 
- Hier ist der Rollstuhl. Halten Sie sich an meinem Arm fest und setzen sich dann. Ich messe Ihren Blutdruck. [Hija yst der Rolsztul. Halten Zi zyś an majnem Arm fest und zecen zyś dan. Iś mese Iren Blutdruk.] Tu jest wózek inwalidzki. Proszę trzymać się mocno mojego ramienia i usiąść. Zmierzę Pani ciśnienie.

Część 6

- Es ist schon spät. Ich möchte schlafen gehen. [Es yst szon szpejt. Iś myśte szlafen gejen.] Jest już późno. Chciałabym iść spać. 
- Selbstverständlich. Ich gebe Ihnen alle Medikamente, die der Arzt verschrieben hat. Wir müssen noch den Schlafanzug anziehen und Ihre Pampers wechseln. Ich helfe Ihnen dabei 
[Zelbstfersztendliś. Iś gejbe Inen ale Medikamente, di der Arct ferszriben hat. Wija mysen noch den Szlafancug ancijen und Ire Pampers wekseln. Iś helfe Inen dabaj.] Oczywiście. Podam Pani jeszcze wszystkie leki, które przepisał lekarz. Musimy jeszcze założyć piżamę i zmienić Pani pampersa. Pomogę Pani przy tym. 
- Gute Nacht. [Gute Nacht.] Dobranoc.

 

Słowniczek

der Wortschatz [der Wortszac] słownictwo:

Hilfe brauchen [Hilfe brałchen] potrzebować pomocy Pampers wechseln [Pampers wekzeln] zmieniać pampersa die Brille brauchen [di Bryle brałchen] potrzebować okularów müde sein [myde zajn] być zmęczonym 
den Blutdruck messen [den Blutdruk mesen] mierzyć ciśnienie 
die Medikamente geben [di Medikamente gejben] podawać lekarstwa die Spritze geben [die Szprice gejben] dawać zastrzyk die Salbe einreiben [di Zalbe ajnrajben] wcierać maść 
die Fingernägel abschneiden [di Finganegel absznajden] obcinać paznokcie u rąk 
sich hinlegen [ziś hinlejgen] położyć się 
das nachmittägliche Nickerchen [das nachmiteglisie Nikersien] popołudniowa drzemka den Schlafanzug anziehen [den Szlafancug ancijen] zakładać piżamę in Ohnmacht fallen [in Onmacht falen] zemdleć 
schlecht atmen [szleśt atmen] źle oddychać 
das Frühstück zubereiten [das Frysztyk cuberajten] przygotowywać śniadanie beim Waschen helfen [bajm Waszen helfen] pomagać przy kąpieli 
die Zahnprothese geben [di Canproteze gejben] podawać protezę zębów die Haare waschen [di Hare waszen] myć włosy 
das Gesicht eincremen [das Gezyśt ajnkremen] kremować twarz nicht gut sehen [nyśt gut zejen] niezbyt dobrze widzieć 
die Tabletten einnehmen [di Tableten ajnnejmen] przyjmować tabletki Es ist mir schwindlig [Es yst mija szwindliś] kręci mi się w głowie die Toilette benutzen [di Tojlete benucen] skorzystać z toalety

 

die Medikamente [di Medikamente] lekarstwa:

das Schlafmittel [das Szlafmitel] środek nasenny 
die Spritze [di Szpryce] zastrzyk 
die Schmerztabletten [di Szmerctableten] tabletki przeciwbólowe das Antibiotikum [das Antibiotikum] antybiotyk das Insulin [das Insulin] insulina 
die Beruhigungsmittel [di Beruigungsmitel] środek uspokajający die Tablette [di Tablete] tabletka 
die Arznei/das Medikament [di Arcnaj/das Medikament] lekarstwo die Salbe [di Zalbe] maść 
der Hustensaft [der Hustenzaft] syrop na kaszel 
die Tropfen [di Tropfen] krople 
die Nasetropfen [di Nazentropfen] krople do nosa 
die Augentropfen [die Ałgentropfen] krople do oczu das Zäpfchen [das Cepfsien] czopek 
das Aspirin [das Aspiryn] aspiryna

 

die Pflege: Fragen [di Pflejge: Fragen] opieka: pytania:

Wie fühlen Sie sich? [Wi fylen Zi zyś?] Jak się Pani czuje? 
Was tut Ihnen weh? [Was tut Inen we?] Co Panią boli? 
Möchten Sie etwas zum Trinken/ zum Essen? [Myśten Zi etfas cum Trinken/ cum Esen?] Czy chciałaby się Pani czegoś napić/coś zjeść? 
Haben Sie gut geschlafen? [Haben Zi gut geszlafen?] Czy dobrze Pani spała? 
Was ziehen wir heute an? [Was cijen wija hojte an?] Co dzisiaj ubierzemy? 
Könnten Sie mir helfen? [Kynten Zi mija helfen?] Mogłaby mi Pani pomóc? 
Sind Sie müde? [Zind Zi myde?] Czy jest Pani zmęczona? 
Was fehlt Ihnen? [Was felt Inen?] Co Pani dolega? 
Wo haben Sie Schmerzen? [Wo haben Zi Szmercen?] Gdzie Panią boli? 
Möchten Sie sich ausruhen? [Myśten Zi zyś ałsruen?] Chciałaby Pani odpocząć? 
Sitzen Sie bequem? [Zicen Zi bekwem?] Czy siedzi Pani wygodnie? 
Haben Sie alles für die Nacht? [Haben Zi ales fyr di Nacht?] Ma Pani wszystko na noc? 
Soll ich Sie alleine lassen? [Zol iś Zi alajne lasen?] Czy mam zostawić Panią samą? 
Soll ich Ihnen das Kissen zurechtrücken? [Zol iś Inen das Kisen cureśtruken?] Czy mam poprawić Pani poduszkę?

 

die Krankheiten [di Krankhajten] choroby:

der Schlaganfall [der Szlaganfal] wylew 
das Asthma [das Astma] astma 
die Diabetes [di Diabetes] cukrzyca 
die Appetitlosigkeit [di Apetitlozyśkajt] brak apetytu 
die Schlaflosigkeit [di Szlaflozyśkajt] bezsenność 
Husten und Schnupfen haben [Husten und Sznupfen haben] mieć kaszel i katar 
die Vergiftung [di Vergiftung] zatrucie 
die Allergie [di Alergi] alergia 
die Grippe [di Gripe] grypa 
die Blutung [di Blutung] krwawienie 
der Herzinfarkt [der Hercinfarkt] zawał serca 
die Erkältung [di Erkeltung] przeziębienie 
die Kopfschmerzen [di Kopfszmercen] bóle głowy 
die Lähmung [di Lejmung] paraliż 
die Rückenschmerzen [di Rykenszmercen] ból pleców 
die Zahnschmerzen [di Canszmercen] ból zębów 
das Fieber haben [das Fiba haben] mieć gorączkę 
die Inkontinenz [di Inkontinenc] nietrzymanie moczu 
der Tumor [der Tumor] nowotwór 
der MS-Patient [der em-es Pacjent] pacjent ze stwardnieniem rozsianym 
die Dauerkatheter [di Dałerkateta] cewnik 
das Stoma [das Stoma] stomia jelitowa 
die Magenschmerzen [di Magenszmercen] ból żołądka 
die Tuberkulose [di Tuberkuloze] gruźlica 
die Krampfadern [di Krampfadern] żylaki 
die Gelenkschmerzen [di Gelenkszmercen] bóle stawów 
den Ausschlag haben [den Ausszlag haben] mieć wysypkę

[PDF] Lekcja 2 - Pierwsze spotkanie z rodziną podopiecznego

Część 1

- Hilfe Frau Nowak! Kommen Sie bitte schnell. Ich fühle mich schwach. [Hilfe Frał Nowak! Komen Zi byte sznel. Ich fyle myś szwach.] Pomocy Pani Nowak! Niech Pani szybko przyjdzie. Czuję się słabo.

Część 2

- Ich rufe den Notarzt Sie sehen so blass aus. Sagen Sie mir genau, was Ihnen fehlt? [Iś rufe den Notarct Zi zejen zo blas ałs. Zagen Zi mija genał, was Inen fejlt?] Wezwę lekarza. Wygląda Pani blado. Niech mi Pani powie dokładnie, co Pani dolega. 
- Ich habe Atemnot und mir ist chwindelig. Mir ist heiß. [Iś habe Atemnot und mir yst szwindeliś Mija yst hajs.] Mam duszności i zawroty głowy. Jest mi gorąco.

Część 3

- Hallo! Ich heiße Zofia Nowak. Ich bin die Betreuerin von Frau Ingrid Braun. Meine Patientin ist in Ohnmacht gefallen. Kommen Sie bitte schnell. [Halo! Iś hajse Zofia Nowak. Iś byn di Betrojerin fon Frał 
Ingrid Brałn. Majne Pacjentin yst in Onmacht gefallen. Kommen Zi byte sznel.] Halo! Nazywam się Zofia Nowak. Jestem opiekunką Pani Ingrid Braun. Moja pacjentka zemdlała. Proszę szybko przyjechać. 
- Ja, ich schicke gleich den Rettungswagen. Bitte sagen Sie mir die genaue Adresse. [Ja, iś szike glajś den Retungswagen. Byte zagen Zi mija di genałe Adrese.] Tak, wysyłam zaraz karetkę. Proszę mi podać 
dokładny adres. 
- Gartenstraße 2. [Gartensztrase zwei.] Ogrodowa 2. 
- Was fehlt ihr? Wie alt ist Ihre Patientin? [Was fejlt ir?] Wi alt yst Ire Pacjentin? Co jej dolega? 
Ile lat ma Pani pacjentka? 
- Sie ist 80 Jahre alt. Sie war sehr blass heute morgen und hat sich über Atemnot beklagt. [Zi yst achcyś Jare alt. Zi war zeja blas hojte morgen und hat zyś uba Atemnot beklagt.] Ona ma 80 lat. Była bardzo blada 
dzisiaj rano i skarżyła się na duszności. 
- Warten Sie auf den Arzt. Bitte bewahren Sie Ruhe.Der Rettungswagen wird in 6 Minuten da sein. [Warten Zi auf den Arct. Byte bewaren Zi Rue.Der Retungswagen wird in zehs Minuten da zajn.] Niech 
Pani poczeka na lekarza. Proszę zachować spokój. Karetka będzie za 6 minut.

Część 4

- Hallo, Herr Jens. Ich rufe Sie an, weil Frau Ingrid in Ohnmacht gefallen ist. [Halo, Her Jens. Iś rufe Zi an, 
wajl Frał Ingrid in Onmacht gefalen yst.] Halo, Panie Jens. Dzwonię, ponieważ pani Ingrid zemdlała. 
- Haben Sie den Notarzt angerufen? [Haben Zi den Notarct angerufen?] Wezwała Pani lekarza? 
- Ja, der Rettungswagen ist schon unterwegs und in 5 Minuten hier. [Ja, der Retungswagen yst szon unterwegs und in fynf Minuten hija.] Tak, karetka będzie za 5 minuty. 
- Ok. Warten Sie bitte auf den Arzt. Ich werde gleich bei Ihnen sein. [Ok. Warten Zi byte auf den Arct. Iś werde glajś baj Inen zajn.] Ok. Ja za chwile będę u was.

Część 5

- Guten Tag, Zofia Nowak, ich habe Sie angerufen. [Guten Tag, Zofia Nowak, iś habe Zi angerufen.] Dzień dobry, Zofia Nowak, to ja do Państwa dzwoniłam. 
- Guten Tag, wo ist die Patientin? [Guten Tag, wo yst di Pacjentin?] Dzień dobry, gdzie leży pacjentka? 
- Bitte da entlang, sie liegt im Bett in ihrem Zimmer. Sie ist wieder zu Bewusstsein gekommen und sie sieht sehr blass aus. [Byte da entlang, zi ligt im Bett in irem Cima. Zi yst wida cu Bewustzajn gekomen und zi ziht zeja blas ałs.] Proszę tędy, ona leży w łóżku w swoim pokoju. Ona się ocknęła i wygląda bardzo blado.

Część 6

- Frau Ingrid. Sie dürfen jetzt nicht aufstehen. Ich bringe Ihnen ein Glas Wasser und mache das Fenster auf. 
[Frał Ingrid. Zi dyrfen ject nyśt ałfsztejen. Iś bringe Inen ajn Glas Wasa und mache das Fensta ałf.] Pani Ingrid. Nie wolno Pani wstawać. Przyniosę szklankę wody i otworzę okno. 
- Danke. Weißt mein Sohn, was passiert ist? [Danke. Wajst mejn Zon, was pasirt yst?] Dziękuję. Wie mój 
syn co się stało? 
- Ja, er ist schon unterwegs und wird gleich da sein. [Ja, er yst szon unterwegs und wird glajś da zajn.] Tak, 
on jest w drodze i będzie tu zaraz.

 

Słowniczek

der Wortschatz [der Wortszac] słownictwo:

in Ohnmacht fa llen [in Onmacht falen] zemdleć 
Diät halten [Di et halten] trzymać dietę 
den Notarzt rufen [den Notarct rufen] wzywać lekarza 
den Puls zählen [den Puls celen] mierzyć tętno 
im Bett liegen [im Bet ligen] leżeć w łóżku 
sich erholen [zy ś erholen] odpoczywać 
blass sein [blas zajn] być bladym 
im Krankenhau s liegen [im Krankenhałs ligen] leżeć w szpitalu 
sich der Operation unterziehen [zyś der Operacjon untercijen] poddać się operacji 
den Blutdruck kontrollieren [den Blutdruk kontroliren] kontrolować ciśnienie 
die Untersuchu ngen machen [di Unterzuchungen machen] robić badania 
den Rettungswagen schicken [den Retungswagen sziken] wysyłać karetkę pogotowia 
Ruhe bewahren [Rue bewaren] zachować spokój 
nach dem Herzinfarkt sein [nach dem Hercinfarkt zajn] być po zawale 
sich über etwas beklagen [zyś uba etfas beklagen] skarżyć się na coś 
wieder zu Bewusstsein kommen [wida cu Bewustzajn komen] ocknąć się 
in Ordnung sei n [in Ordnung zajn] być w porządku 
auf den Arzt warten [ałf den Arct warten] czekać na lekarza 
blass aussehen [blas ałszejen] wyglądać blado 
das Fenster auf machen [das Fensta ałfmachen] otwierać okno 
ein Glas Wasser bringen [ajn Glas Wasa bringen] przynosić szklankę wody 
unterwegs sein [unterwegs zajn] być w drodze 
mit jemandem telefonieren [mit jemandem telefoniren] rozmawiać z kimś przez telefon 
Was fehlt Ihnen? [Was fejlt Inen?] Co Pani dolega? 
Was ist passiert? [Was yst pasirt?] Co się stało?

 

die Notrufnummer [di Notrufnuma] telefon alarmowy:

Rettungswagen 112 [Retungswagen] Pogotowie ratunkowe 
Polizei 110 [Po licaj] Policja 
Feuerwehr 112 [Fojerwer] Straż Pożarna

 

die Beschwerden [di Beszferden] dolegliwości:

die Atemnot [d i Atemnot] duszności 
die Verstopfun g [di Fersztopfunk] zaparcie 
die Schwindelg efühle [di Szwindelgefyle] zawroty głowy 
die Blutdrucksteigerung [di Blutdruksztajgerunk] wzrost ciśnienia krwi 
der Haarausfall [der Herałsfal] wypadanie włosów 
das Erbrechen [das Erbresien] wymioty 
die Schluckschwierigkeiten [di Szlukszfiryśkajten] trudności w połykaniu 
die Schwäche [ di Szwesie] słabość 
die beschleunigten Atemzüge [di beszlojnigten Atemcyge] przyspieszony oddech 
die Mattigkeit [di Matyśkajt] osłabienie 
der Brechreiz [ der Breśrajc] nudności 
die Blutung [di Blutunk] krwawienie 
der Schüttelfro st [der Szytelfrost] dreszcze 
die Blässe [di B lese] bladość 
das Herzklopfen [das Hercklop fen] kołatanie serca 
Haben Sie alles für die Nacht? [Haben Zi ales fyr di Nacht?] Ma Pani wszystko na noc? 
Soll ich Sie alleine lassen? [Zo l iś Zi alajne lasen?] Czy mam zostawić Panią samą? 
Soll ich Ihnen das Kissen zurechtrücken? [Zol iś Inen das Kisen cureśtruken?] Czy mam poprawić Pani poduszkę?

[PDF] Lekcja 3 - Nagłe sytuacje

Część 1

- Guten Tag. Ich heiße Zofia Nowak. Ich bin die Betreuerin von Frau Ingrid Braun und möchte die Medikamente für sie abholen. [Guten Tag. Iś hajse Zofia Nowak. Iś byn di Betrojerin fon Frał Ingrid Brałn und myśte di Medikamente fur Zi abholen.] Dzień dobry. Nazywam się Zofia Nowak. Jestem opiekunką pani Ingrid Braun i chciałabym odebrać dla niej lekarstwa. 
- Könnten Sie mir ein Rezept geben? [Kynten Zi mija ajn Recept gejben?] Mogłaby mi Pani podać receptę? 
- Bbitte. [Byte.] Proszę. 
- Einen Moment bitte. Ich muss die Medikamente suchen. [Ajnen Moment byte. Iś muss di Medikamente suchen.] Chwileczkę. Muszę poszukać lekarstwa.

Część 2

- Könnten Sie mir erklären, wie die Medikamente dosiert werden sollen? [Kynten Zi mija erkleren, wi di Medikamente dozirt werden zolen?] Mogłaby mi Pani wytłumaczyć, jak dawkować lekarstwa? 
- Die Tabletten, die den Blutdruck senken, muss man zwei Mal täglich nach dem Essen einnehmen. Diese Tabletten sind für Diabetiker. Die Patientin soll sie vier Mal täglich, das heißt zwei morgens und zwei abends einnehmen. [Di Tableten, di den Blutdruk zenken, mus man cfaj Mal tejgliś nach dem Esen ajnnejmen. Dize Tableten zind fur di Djabetika. Di Pacjentin zol zi fija Mal tejgliś, das hajst cfaj morgens und cfaj abendc ajnnejmen.] Tabletki, które obniżają ciśnienie trzeba przyjmować dwa raz dziennie po jedzeniu. 
Te natomiast są dla diabetyków. Pacjentka powinna je przyjmować cztery razy dziennie, to znaczy dwie rano i dwie wieczorem. 
- Frau Braun leidet an Osteoporose. [Frał Brałn lajdet an Osteoporoze.] Pani Braun cierpi na osteoporozę. 
- Sie müssen das Calcium in abgekochtem Wasser auflösen und der Patientin zwei mal täglich, am besten vor dem Frühstück geben. [Zi mysen das Kalcjum in abgekochtem Wasa ałflyzen und der Pacjentin cfaj mal tejgliś, am besten vor dem Frysztyk gejben.] Musi Pani rozpuścić wapno w przegotowanej wodzie i podawać pacjentce dwa razy dziennie, najlepiej przed śniadaniem. 
- Ich verstehe. Ich brauche noch eine Aufwärmsalbe. [Iś ferszteje. Iś brałche noch ajne Ałfwermzalbe.] Rozumiem. Potrzebuje jeszcze maści rozgrzewającej. 
- Bitte. Die Salbe soll alle 5 Stunden eingerieben werden. [Byte. Di Zalbe zol ale fynf Stunden ajngeriben werden.] Proszę. Maść powinno się wcierać co 5 godzin.
- Könnten Sie mir die Dosierung aufschreiben? Ich habe Angst, dass ich etwas vergesse. [Kynten Zi mija di Dozirung ałfszrajben? Iś habe Angst, das iś etfas fergese.] Mogłaby mi Pani zapisać dawkowanie? Boję się, że coś zapomnę. 
- Ok, ich werde diesen Empfehlungen befolgen. Vielen Dank! Auf Wiedersehen. [Ok, iś werde dizen Empfelungen befolgen. Filen Dank! Ałf Widerzejen.] Ok, będę się trzymać tych zaleceń. Dziękuję bardzo! Do widzenia. 
- Auf Wiedersehen. [Ałf Widerzejen.] Do widzenia.

Część 3

- Praxis Dr Wagner. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? [Praksis Doktor Wagna. Guten Tag. Wi kan iś Inen helfen?] Gabinet doktora Wagnera. Dzień dobry. Jak mogę pomóc? 
- Guten Tag, mein Name ist Nowak. Ich möchte einen Termin für Ingrid Braun bei Dr Wagner vereinbaren. [Guten Tag, majn Name yst Nowak. Iś myśte ajnen Termin fyr Ingrid Brałn baj Doktor Wagna ferajnbaren.] Dzień dobry, moje nazwisko Nowak. Chciałabym zarezerwować termin dla Ingrid Braun u doktora Wagnera. 
- Welcher Termin passt Ihnen? [Welsier Termin past Inen?] Jaki termin Pani pasuje? 
- Montag bitte. [Montag byte.] Poniedziałek proszę. 
- Um 10 Uhr. Geht das? [Um cejn Uła. Gejt das?] O 10:00 godzinie. Czy ten termin Pani pasuje? 
- Leider nicht. [Lajda nyśt.] Niestety nie. 
- Zwischen 13 und 14 Uhr hätte ich noch einen Termin frei. [Cwiszen drajcejn und fircejn Uła hete iś noch ajnen Termin fraj.] Między 13 a 14 miałabym jeszcze jakiś wolny termin. 
- Das passt mir. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. [Das past mija. Filen dank. Ałf Wiiderzejen.] To mi pasuje. Dziękuję bardzo. Do widzenia. 
- Auf Wiedersehen. [Ałf Widerzejen.] Do widzenia.

Część 4

- Guten Tag, Frau Braun. Wie geht es Ihnen heute? [Guten Tag Frał Brałn. Wi gejt es Inen hojte?] 
Dzień dobry, Pani Braun. Jak się Pani dzisiaj czuje? 
- Guten Tag, Herr Doktor Wagner. Ich fühle mich schon besser. [Guten Tag, Her Doktor Wagna. Iś fyle miś szon besa.] Dzień dobry, panie doktorze Wagner. Czuję się już lepiej. 
- Worüber klagt Frau Braun in letzter Zeit? [Woruba klagt Frał Brałn in lecter Cajt?] Na co uskarża się w ostatnim czasie pani Braun? 
- Sie klagt über Atemnot und Schwindelgefühle. Sie ist auch kürzlich in Ohnmacht gefallen. [Zi klag uba Atemnot und Szfindelgefyle. Zi yst ałch kurcliś in Onmacht gefalen.] Narzeka na duszności i zawroty głowy. Ona też ostatnio zemdlała. 
- Also bereiten Sie bitte die Patientin zur Untersuchung vor und helfen Sie ihr den Oberkörper freizumachen. [Alzo berajten Zi byte di Pacjentin cur Unterzuchung for und helfen Zi ir den Oberkyrpa frajcumachen.] Proszę więc przygotować pacjentkę do badania i pomóc jej się rozebrać do pasa. 
- Natürlich. [Natyrliś.] Naturalnie.

Część 5

- Frau Nowak, ich denke, dass Frau Braun unter Blutarmut leidet. Sie muss eisenhaltige Präparate einnehmen und sich gut ernähren. Wir müssen unbedingt noch das Blutbild machen, um meine Diagnose zu bestätigen. [Frał Nowak, iś denke, das Frał Brałn unta Blutarmut lajdet. Zi mus ajzenhaltige Preparate ajnnejmen und zyś gut ernejren. Wir mysen unbedingt noch das Blutbild machen, um majne Diagnoze cu besztetigen.] Pani Nowak, myślę, że pani Braun ma anemię. Ona musi przyjmować preparaty zawierające żelazo i dobrze się odżywiać. Musimy jeszcze koniecznie zrobić badania krwi, żeby potwierdzić moją diagnozę. 
- Soll ich erst den Untersuchungstermin wahrnehmen oder kann man das sofort erledigen? [Zol iś erst den Unterzuchungstermin warnejmen oda kan man das zofort erledigen?] Czy powinnam najpierw zarezerwować termin badania czy można to wykonać od razu? 
- Bitte, das ist der Überweisungsschein. Kommen Sie bitte danach so bald wie möglich mit den Untersuchungsergebnissen zurück. 
[Byte, das yst der Uberweizungsszajn. Komen Zi byte danach zo bald wi mygliś mit den Unterzuchungsergebnisen curuk.] Proszę, to jest skierowanie. Proszę do mnie wrócić z wynikami badania najszybciej jak to tylko możliwe. 
- Danke. Auf Wiedersehen. [Ok, danke. Ałf Widerzejen.] Dziękuję. Do widzenia. 
- Auf Wiedersehen. [Ałf Widerzejen.] Do widzenia.

 

Słowniczek

der Wortschatz [der Wortszac] słownictwo:

an Osteoporose leiden [an Osteoporoze lajden] cierpieć na osteoporozę einen Termin vereinbaren [ajnen Termin ferajnbaren] umówić termin 
den Empfehlungen befolgen [den Empfelungen befolgen] trzymać się zaleceń ein Rezept geben [ajn Recept gejben] podawać receptę 
die Medikamente abholen [di Medikamente abholen] odebrać lekarstwa die Salbe aufbewahren [di Zalbe ałfbewaren] przechowywać maść 
lichtgeschützt aufbewahren [liśtgeszyct ałbewaren] przechowywać w miejscu zaciemnionym sich gut ernähren [zyś gut erneren] dobrze się odżywiać 
die Tropfen in die Ohren einträufeln [di Tropfen in di Oren ajntrojfeln] wkraplać krople do uszu den Verband wechseln [den Ferband wekzeln] zmieniać opatrunek 
das Krankenblat haben [das Krankenblat haben] posiadać kartę pacjenta die Aufwärmsalbe [di Aufwermzalbe] maść rozgrzewająca 
den Blutdruck senken [den Blutdruk zenken] obniżać ciśnienie

 

bei dem Arzt [baj dem Arct] u lekarza:

das Blutbild machen [das Blutbild machen] badanie krwi 
der Blutzuckerspiegel [der Blutcukerszpigel] poziom cukru we krwi 
zur Untersuchung vorbereiten [cur Unterzuchung forberajten] przygotować do badania 
den Oberkörper freimachen [den Oberkyrpa frajmachen] rozebrać do pasa 
Blutarmut haben [Blutarmut haben] mieć anemię 
eisenhaltige Präparate einnehmen [ajzenhaltige Preparate ajnnejmen] 
przyjmować preparaty bogate w żelazo 
Diagnose bestätigen [Diagnoze besztetigen] potwierdzić diagnozę 
die Überweisungsschein [di Yberwajzungsszajn] skierowanie 
morgens und abends [morgens und abends] rankami i wieczorami 
die Tabletten schlucken [di Tableten szluken] połykać tabletki 
Antibiotika verschreiben [Antibiotika ferszrajben] przepisać antybiotyki 
am Tropf liegen [am Tropf liegen] leżeć pod kroplówką 
Bettruhe verordnen [Betrue ferordnen] zalecać leżenie w łóżku 
Atmen Sie bitte tief ein [Atmen Zi byte tif ajn.] Proszę wziąć głęboki oddech 
die Lungen abhorchen [di Lungen abhorsien] osłuchać płuca

 

Dosierung [Dozirung] dawkowanie:

einmal/zweimal/dreimal täglich [ajnmal/cwajmal/drajmal tejgliś] raz/dwa razy/trzy razy dziennie vor dem Essen [for dem Esen] przed jedzeniem 
nach dem Essen [nach dem Esen] po jedzeniu 
während des Essens [wejrend des Esens] podczas jedzenia alle vier Stunden [ale fir Sztunden] co cztery godziny 
auf den nüchternen Magen [ałf den nyśternen Magen] na pusty żołądek 20 Tropfen ins Wasser [cfancyś Tropfen ins Wasa] 20 kropli do wody im Wasser lösen [im Wasa lyzen] rozpuścić w wodzie 
Einen Teelöffel/Esslöffel [Ajnen Telyfel/Eslyfel] jedną łyżeczkę/łyżkę stołową vor dem Schlafengehen [for dem Szlafengejen] przed pójściem spać

[PDF] Lekcja 4 - Wizyta w aptece i u lekarza

Część 1

- Das Frühstück schmeckt sehr gut. [Das Frysztyk szmekt zea gut.] To śniadanie smakuje bardzo dobrze. 
- Danke. Und was möchten Sie heute zu Mittag essen? [Danke. Und was myśten Zi hojte cu Mytag 
esen?] Dziękuję. A co chciałaby Pani zjeść na obiad? 
- Ich habe so lange keine Tomatensuppe mehr gegessen,. [Iś habe zo lange kajne Tomatenzupe mea gegesen.] 
Tak dawno nie jadłam zupy pomidorowej. 
- Ich werde also heute Suppe machen. [Iś werde alzo hojte Zuppe machen.] W takim razie zrobię dzisiaj 
zupę.

Część 2

- Guten Tag. Was wünschen Sie? [Guten Tag. Was bekomen Zi?] Dzień dobry. Czego sobie Pani życzy? 
- Ich hätte gern ein Butter, Brot und noch Schnittkäse. [Iś hete gern ajn Buta, Brot und noch Sznytkejze.] 
Wezmę masło, chleb i ser. 
- Wie viel hätten Sie denn gern? [Wi fil heten Zi den gern?] Ile ma być sera? 
- 100 Gramm, bitte. [ein hundert Gram, byte.] 100 gram poproszę. 
- Sonst noch etwas? [Zonst noch etfas?] Czy coś jeszcze? 
- Nein, danke. Das wär’s. [Najn, danke. Das wejrs.] Nein, dziękuję. To wszystko. 
- 4,54 Euro bitte. [Fija Ojro fijaundfynfcyś byte.] 4,54 euro poproszę.

Część 3

- Guten Tag. [Guten Tag.] Dzień dobry. 
- Guten Tag. Was bekommen Sie? [Guten Tag. Was wynszen Zi?] Dzień dobry. Czego sobie Pani życzy? 
- Ich brauche drei Bananen und zwei Orangen. [Iś brałche draj Bananen und cfaj Orangen.] Potrzebuję trzy 
banany i dwie pomarańcze. 
- Bitte. [Byte.] Proszę. 
- Wie viel bin ich Ihnen schuldig? [Wi fil bin iś Inen szuldyś?] Ile jestem Pani winna? 
- 3,82 Euro. [Draj Ojro, cfajundfachcyś.] 3,82 euro.

Część 4

- Entschuldigen Sie bitte, wo finde ich die Shampoos? [Entszuldigen Zi byte, wo finde iś di Szampuus?] 
Przepraszam, gdzie znajdę szampon? 
- Gehen Sie bitte geradeaus und dann rechts. [Gejen Zi byte geradeałs und dan reśts.] Proszę iść prosto i potem 
na prawo. 
- Und haben Sie dort auch Seife? [Und haben Zi dort ałch Zajfe?] Mają tam Państwo także mydło? 
- Ja, sie stehen auch auf dem Regal rechts. [Ja, zi sztejen ałch ałf dem Regal reśts.] Tak, też stoją na regale 
na prawo. 
- Danke schön. [Danke szyn.] Dziękuję bardzo.

 

Słowniczek

der Wortschatz [der Wortszac] słownictwo:

Einkäufe machen [Ajnkojfe machen] robić zakupy 
Lust haben [Lust haben] mieć ochotę 
frisch [frisz] świeże 
brauchen [brałchen] potrzebować 
geben [gejben] dawać 
essen [esen] jeść 
kosten [kosten] kosztować 
wissen [wisen] wiedzieć 
möchten [myśten] chcieć 
teuer [toja] drogi 
genau [genał] dokładnie 
Wie viel bin ich schuldig? [Wi fil bin iś szuldiś?] Ile jestem winny?

 

die Lebensmittel [Lejbensmytel] artykuły spożywcze:

das Brot [das B rot] chleb 
die Brötchen [di Brytsien] bułki 
der Käse [der K ejze] ser 
die Butter [di B uta] masło 
der Reis [der R ajz] ryż 
die Tomatensup pe [di Gemyzezupe] zupa pomidorowa 
das Ei [das Aj] jajko 
die Sahne [di Z ane] śmietana 
der Gemüsesalat [der Gemyzezalat] sałatka warzywna 
der Quark [der Kfark] twaróg

 

das Hygienischemittel [das Hygieniszemytel] produkty higieniczne: 

der Weichspüler [der Wajśszpyla] płyn do płukania 
das Toilettenpapier [das Tojletenpapir] papier toaletowy 
die Zahnbürste [di Canbyrste] szczoteczka do zębów 
die Handcreme [di Handkreme] krem do rąk 
die Zahnpasta [di Canpasta] pasta do zębów 
das Waschpulver [das Waszpulwa] proszek do prania 
die Seife [di Zajfe] mydło 
das Spülmittel [das Szpylmytel] płyn do mycia naczyń 
das Shampoo [das Szampuu] szampon 
das Duschgel [das Dusz-żel] żel pod prysznic

 

die Getränke [di Getrenke] napoje:

der Saft [der Z aft] sok 
die Milch [di M ilś] mleko 
das Wasser [da s Wasa] woda 
der Kaffee [der Kafee] kawa 
der Tee [der Te e] herbata 
heiβe Schokolade [hajse Szokolade] gorąca czekolada 
der Kakao [der Kakao] kakao

 

das Obst [das Obst] owoce:

der Äpfel [der Epfel] jabłko 
die Pflaume [d i Pflałme] śliwka 
die Banane [di Banane] banan 
die Heidelbeere [di Hajdelbere] jagody 
die Zitrone [di Citrone] cytryna 
die Wassermelo ne [di Wasamelone] arbuz 
die Birne [di B irne] gruszka 
die Orange [di Orange] pomarańcza 
die Erdbeere [di Erdbere] truskawki

 

das Gemüse [das Gemyze] warzywa:

die Kartoffeln [ di Kartofeln] ziemniak 
die Zwiebel [di Cfibel] cebula 
die Möhre [di M yre] marchewka 
die Tomate [di Tomate] pomidor 
die Gurke [di G urke] ogórek 
die Erbse [di E rbze] groszek 
der Pilz [der P ilc] grzyb 
die Bohne [di B one] fasolka 
der Knoblauch [der Knoblałch] czosnek 
der Mais [der Maiz] kukurydza

 

das Fleisch [das Flajsz] mięso:

die Bratwurst [di Bratwurst] kiełbasa pieczona 
das Rindfleisch [das Rindflajsz] mięso wołowe 
der Schinken [der Szinken] szynka 
das Schweinfleisch [das Szwajnflajsz] wieprzowina 
das Hähnchen [das Hensien] kurczak 
das Kalbfleisch [das Kalbflajsz] cielęcina

[PDF] Lekcja 5 - Zakupy